CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Univerziteta u Zenici

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE
at the University of Zenica
O nama Tekući poslovi Štampana izdanja Osoblje Centra Odjeli Linkovi

Šta je Centar za inovativnost i preduzetništvo (CIP) Univerziteta u Zenici?

O nama
  Šta je CIP?
  Položaj u organizacionoj
  strukturi UNZE
  Prva godina rada
  Godišnji pregled rada za 2015. godinu
  Obrazovanje i poduzetništvo
Tekući poslovi
  2008
  2009
  2014
Štampana izdanja
Konferencije
  Techno-educa (fotografije)
  BDC2009 (poziv za radove)
Osoblje Centra
Linkovi
NATJEČAJ ZA ŠTAMPANJE NAJINOVATIVNIJIH BROŠURA LABORATORIJA, ZAVODA I SPIN-OFF NA UNIVERZITETU U ZENICI
Rok za dostavljanje materijala: 15.1.2009.

UNIVERZITET U ZENICI
CENTAR ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO
Travnička cesta 1
72000 Zenica
Tel. +387 32 444 421
Tel. +387 32 444 421
e-mail: info@cip.unze.ba
EU Tempus JEP_41108_2006


incubator.ba

wbcinno


intera.ba

Kroz aplikaciju na EU Tempus projekte urađenu 2007. godine Univerzitet u Zenici (UNZE) je zajedno sa Politehničkim univerzitetom iz Torina (Politecnico di Torino), Univerzitetom Primorske iz Kopra (Univerza na Primorskem Koper), Svjetskim univerzitetskim servisom-SUS BIH i Ministarstvom civilnih poslova BIH (MCP), prošao na ocjeni i evaluaciji prijave, te započeo krajem 2007. godine realizaciju projekta osnivanja i rada CENTRA ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO na UNZE. Nakon usvajanja Elaborata o osnivanju Centra na Senatu I Upravnom odboru Univerziteta u Zenici početkom 2008.godine Centar je započeo sa aktivnim radom.

Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE kao svoje najvažnije aktivnosti vidi:
 • Promocija  inovativnosti i preduzetništva unutar studentske i nastavničke populacije,
 • Održavanje ili participacija u održavanju konferencija, savjetovanja, praktikuma (workshop-ova), sajmova i sl.
 • Saradnička funkcija između univerziteta i tržišta rada kada je kreiranje i razvoj  novih nastavnih planova i programa u pitanju,
 • Razvoj inovativne i preduzetničke aktivnosti unutar studentskog tijela kroz izradu seminarskih i diplomskih radova potrebnih privredi regiona,
 • Pomoć u kreiranju istraživanja za magistarske i doktorske disertacije koje su potrebne privredi regiona i BIH,
 • Promocija međunarodne saradnje na projektnom i programskom principu,
 • Izrada poslovnih planova od interesa za privredni razvoj i formiranje inovativnih preduzeća kroz razvoj prototipova,
 • Promocija i razvoj informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) kao važnog segmenta inovatvnosti u nastavnom i naučno-istraživačkom radu,
 • Multimedijalne prezentacije i seminari različitih sadržaja kao sadržajna dopuna postojećim dodiplomskim i postdiplomskim studijama,
 • Programi podrške razvoju spin-off i spin-out firmi unutar akademske zajednice i pomoć MSP regiona za jači poslovni rast i razvoj,
 • Pomoć inovatorima i preduzetnim ljudima regiona u konkretizaciji svojih ideja,
 • Pomoć u klasterskom organizovanju MSP i transferu tehnologija iz razvijenog svijeta,
 • I brojne druge aktivnosti.

Svoju  razvojnu misiju Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE vidi u tjesnoj saradnji sa Business Start-up centrom Zenica, lokalnom i regionalnom razvojnom agencijom ZEDA i REZ, BSC vlade kantona, Poslovnim inkubatorom Zenica i PC 96 Vitez, a kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata. CIP će biti ponajviše okrenut mlađoj akademskoj populaciji koja kroz rad u ovom Centru treba da stiče iskustvo i reference za rad u naprednijim OJ UNZE kao i mjesto susretanja iskusnih kadrova i oni koji tek stiču naučne i stručne reference.

Nastao u rezultatu međunarodnog Tempus projekta CIP UNZE će biti trajno okrenut međunarodnim projektima i saradnji sam ino-partnerima kao što su:
 • Poslovni inkubator Univerziteta Primorske u Kopru,
 • I3P Inkubator Politehničkog univerziteta u Torinu,
 • Tehnološki park Nova Gorica,
 • Tehnološki park Maribor,
 • Prekomurski poslovni inkubator,
 • Tehnološki park Barcelona,
 • Tehnološki park Valles,
 • Naučno-tehnološki park Girona i dr.
The Entrepreneurship and Innovation Centre is the first step toward scientific and expert creation and development of staff for the work on larger and complex scientific and research projects; it will also be a place of promotion of innovation and entrepreneurship as they are seen by the students and the teaching staff, a place of synergy, a place of meeting and exchange between businessmen, students and teaching staff, with the aim to develop innovation and entrepreneurship in all areas of activity.